Voorwaarden

Wij (hieronder wordt verstaan Profity BV en haar handelsnamen*) vinden duidelijkheid vooraf, tijdens en na een overeenkomst belangrijk. Deze duidelijkheid brengen wij graag via verschillende voorwaarden en bepalingen. U treft deze hieronder aan.

*Handelsnamen:

  • Profity BV (www.profity.nl);
  • Profity Software (www.profitysoftware.nl);
  • BIM4Production┬« (www.bim4production.nl);
  • BIM4Production┬« | Elementen-App (www.elementenapp.nl).

Aanvullende voorwaarde Profity BV
In deze aanvullende voorwaarde leest u:

  • Algemene bepaling (reikwijdte voorwaarden);
  • Begripsbepalingen;
  • Gebruikersrecht programmatuur;
  • Support en Onderhoud.

Voorwaarden NLdigital
Op onze ICT diensten zijn de voorwaarden van toepassing die zijn samengesteld door NLdigital. Deze voorwaarden (2020) zijn door NLdigital gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, gevestigd in Utrecht. Als er dubbelzinnigheden of tegenstrijdigheden in staan ten opzichte van onze 'Aanvullende voorwaarden', dan prefereren de hierboven genoemde 'Profity BV Aanvullende voorwaarden'.

Verwerkersovereenkomst
Wij verwerken gegevens van u. In ons beleidsdocument 'Verwerkersovereenkomst' leest u hierover meer.

Security en Back-up
Wij gaan zorgvuldig en veilig met u gegevens om. In het beleidsdocument 'Security en Back-up' leest u ons beleid en afspraken hierover. Omdat wij regelmatig hierover vragen ontvangen, treft u een tweede document aan waarin de meest gestelde vragen beantwoord worden.

E-mail disclaimer
Ter volledigheid plaatsen wij hier ook onze e-maildisclaimer :

"Wij hechten grote waarde aan het zorgvuldige gebruik van persoonsgegevens. Indien deze e-mail privacygevoelige informatie bevat, mogen de gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. We verzoeken u de informatie na gebruik definitief te verwijderen. Wanneer deze e-mail niet voor u is bestemd en per ongeluk bij u terecht is gekomen, wilt u ons dan direct op de hoogte stellen? U wordt dan verzocht om de e-mail (en eventuele bijlagen) direct en blijvend te wissen en de inhoud niet te gebruiken of over te dragen aan derden."

Privacy Statement en Proclaimer
Lees op de volgende pagina's ons Privacy Statement en de Proclaimer.

Elementen-App

Optimale flow in productie en kwaliteitsborging

Adres
Plaagslagen 5
7463 PJ Rijssen
Social
Proefabonnement